Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing, tenzij afwijkende bijzondere voorwaarden schriftelijk zijn overeen gekomen.  Afwijkende bijzondere voorwaarden worden steeds beperkend uitgelegd. Bij verschil tussen de Nederlandstalige tekst en de Franstalige vertaling, heeft de Nederlandstalige tekst van de algemene voorwaarden voorrang.

2. Bestuurders van ondernemingen worden onweerlegbaar geacht zich hoofdelijk en ondeelbaar te verbinden met de onderneming waarvoor zij een bestelling plaatsen. 

3.  Alle bestekken en offertes zijn gebaseerd op het op datum van de opmaak geldende prijspeil van lonen, materialen en diensten, en zijn geldig voor een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de dag na de offertedatum, tenzij uitdrukkelijk een kortere termijn is opgegeven.  Deze termijn is steeds een vervaltermijn. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van genoemde termijn.

Indien zich na de gunning van de opdracht wijzigingen in het prijspeil, vóór de bestelling van de materialen of vóór de uitvoering van de prestaties,  voordoen en dit onafhankelijk van onze wil behoudt FLEETWOOD zich het recht voor de prijzen in evenredigheid aan te passen.

FLEETWOOD moet deze prijsaanpassing melden aan de klant binnen de acht werkdagen nadat de prijswijziging zich voordeed.  De prijsaanpassing wordt van kracht vanaf die kennisgeving.

4. Bij bestelling is een voorschot van 30 % verschuldigd.  Vóór levering en/of plaatsing dient het saldo betaald te zijn. Alle verkopen gebeuren onder eigendomsvoorbehoud.

5. Indien de klant de bestelde goederen niet afhaalt binnen de tijd die voor de afhaling is overeengekomen of gebruikelijk is, dan is overeenkomstig artikel 1657 van het burgerlijk wetboek de koop van rechtswege en zonder aanmaning ontbonden in het voordeel van FLEETWOOD.

6. Klachten over de conformiteit van de levering of over zichtbare gebreken moeten bij FLEETWOOD toekomen binnen de acht kalenderdagen na de leveringsdatum.   Gebruik of voortverkoop doen de klacht over de conformiteit of over de zichtbare gebreken vervallen.

7. Bij verkoop van nieuwe goederen beperkt onze aansprakelijkheid zowel voor verborgen als voor zichtbare gebreken zich tot de door de fabrikant gegeven waarborg waarvan de klant kennis heeft genomen.  Deze waarborg komt onherroepelijk te vervallen zo de klant en/of derden aan de door ons geleverde goederen heeft gewerkt.

8. Tweedehandse goederen worden geacht grondig gecontroleerd en goed bevonden te zijn door de klant, die geacht wordt zich te allen tijde te hebben laten bijstaan door een deskundige.  De klant koopt bijgevolg de tweedehandse goederen in de staat waarin deze zich bevinden, met alle eventuele zichtbare en verborgen gebreken.  Eventuele garanties gegeven, bij de verkoop van tweedehandse goederen, voor een bepaalde tijd, slaan enkel op constructiefouten voor door ons vervangen onderdelen met uitsluiting van de sleetverschijnselen en de verborgen gebreken.

9. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Poperinge, zonder korting.  Protest tegen een factuur dient schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur.  Behoudens te leveren tegenbewijs, wordt de factuur geacht te zijn verzonden op de factuurdatum en geacht te zijn toegekomen bij de klant op de derde werkdag na de factuurdatum.

10. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning verwijlsintresten verschuldigd, waarvan de rentevoet gelijk is aan de rente bepaald in de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

11. Naast de verwijlsintrest is bij niet betaling van de factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning op de totaliteit van de onbetaalde factu(u)r(en) een vergoeding verschuldigd van twaalf procent op de hoofdsom,  met een minimum van € 100,00 en een maximum van € 2.500,00, ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling, onverminderd het recht van FLEETWOOD om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling en onverminderd het recht van FLEETWOOD om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling.

12. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag behoudt FLEETWOOD zich het recht voor om van rechtswege en zonder enige aanmaning verdere leveringen, prestaties en diensten op te schorten.

13. Indien FLEETWOOD aan de klant betalingsfaciliteiten toestaat, zoals onder meer het trekken van een wissel, kunnen die betalingsfaciliteiten nooit leiden tot schuldhernieuwing.  In voorkomend geval worden de afbetalingen het eerst aangerekend op de kosten, dan op het forfaitair schadebeding, vervolgens op de intresten en tenslotte op de hoofdsom.

14. Bij ontbinding van de koop in het voordeel van FLEETWOOD of bij annulering door de klant van de bestelling is een forfaitaire schadevergoeding van 20 % van de waarde van de verkoop of bestelling verschuldigd, met een minimum van € 500,00 onverminderd het recht van FLEETWOOD een hogere schade te bewijzen.

15. De overeenkomst kan door FLEETWOOD zonder enige vergoeding worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan door overmacht zoals staking, lock-out, oorlog, oproer, enzovoort.

16. FLEETWOOD behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, verzoek tot toepassing van de wet op de continuïteit van de ondernemingen, aanvraag tot collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen van de klant.

17. FLEETWOOD zal zich als een goede huisvader geplaatst in dezelfde omstandigheden inspannen om de opgegeven leveringstermijnen zo veel als mogelijk te na te komen. 

18. Vóór de levering dient de klant het nodige te doen om naar en op de precieze plaats van de levering de nodige ruimte vrij te maken voor, zoals onder meer,   de vlotte doorgang en de gemakkelijke plaatsing;   tevens de nodige elektriciteits- en pneumatische toevoer te voorzien zoals voorgeschreven in de instructies en installatieplan van de fabrikant.

De plaats van de installatie en de verankering aan het gebouw (vloer, muur, dakspant, plafond, enz.) dienen te voldoen aan de installatievoorschriften van de fabrikant.  De klant erkent de instructies en het installatieplan van de fabrikant ontvangen te hebben en verklaart dat het gebouw aan de installatievoorschriften voldoet.

De door de fabrikant vervaardigde machines zijn volgens strenge normen gekeurd. 

De klant dient na plaatsing op zijn kosten de wettelijke voorschriften in verband met eventuele periodieke keuringen na te komen.

De klant kan een beroep doen op FLEETWOOD om tegen betaling de geleverde installatie periodiek te inspecteren.

19.  De eventuele aansprakelijkheid van FLEETWOOD is per schadegeval steeds beperkt tot het maximaal het bedrag voorzien in de door FLEETWOOD onderschreven verzekeringspolis.

20. Bij betwisting met een Belgische klant zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Ieper bevoegd; bij betwisting met een Franse klant is enkel de rechtbank van Hazebrouck bevoegd.